Cele
i działalność
fundacji
Słowo wstępne

Aktem notarialnym sporządzonym w dniu 28 marca 2014 roku przez notariusza Annę Bednarską w kancelarii notarialnej w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 27/2 Helena Filek-Marszałek ustanowiła Fundację imienia Heleny i Lechosława Marszałków Reksio z siedzibą w Bielsku-Białej.

Intencją Fundatorki przy powoływaniu Fundacji było zachowanie dla potomnych pamięci o osiągnięciach twórczych Jej męża Lechosława Marszałka, twórcy opracowania plastycznego i literackiego pieska Reksia oraz innych zasłużonych twórców Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, a także promowanie i wspieranie oraz realizowanie inicjatyw i projektów kulturalnych, prospołecznych w obszarze wsparcia społecznego, szeroko rozumianej kultury i sztuki, ochrony zdrowia oraz edukacji, sportu i rekreacji.Cele Fundacji

Cele fundacji konkretyzują się w szczególności w zakresie:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans;
b) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
c) działalności charytatywnej;
d) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
e) ochrony i promocji zdrowia;
f) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
g) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz wolności gospodarczej;
h) działalności wychowawczej;
i) rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej szkoły lub placówki o charakterze wychowawczym;
j) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
k) wypoczynku dzieci i młodzieży;
l) upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
m) turystyki i krajoznawstwa;
n) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
o) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
p) promocji i organizacji wolontariatu;
q) promocji Rzeczypospolitej Polskiej i osiągnięć Polaków za granicą;
r) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka;
s) działalności na rzecz artystów, twórców i wynalazców;
t) ochrony zwierząt;
u) ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
v) ochrony interesów konsumentów;
w) ochrony praw własności przemysłowej oraz prawa autorskiego i praw pokrewnych;
x) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty, których cele są zgodne z celami fundacji opisanymi w pkt a - w.
(§ 5 ust. 2 statutu Fundacji imienia Heleny i Lechosława Marszałków Reksio)